Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Författare: webbskribenten

Skilsmässa – hur gör jag för att skilja mig?

En skilsmässa, eller äktenskapsskillnad vilken är den juridiska termen, är enligt svensk lag en ovillkorlig rätt för den som är gift. En ansökan om skilsmässa “prövas” inte med avseende på om det finns skäl för skilsmässan vilket är fallet i vissa utländska rättssystem. Att man har rätt till skilsmässa innebär emellertid inte att man alltid har rätt att få en skilsmässa beviljad per omgående. Under vissa förutsättning, t ex om någon av makarna har hemmavarande barn under 16 år, måste skilsmässan föregås av en betänketid om mellan sex och tolv månader innan den kan beviljas.

En skilsmässa handläggs av allmän domstol och en ansökan om skilsmässa ska lämnas in till den tingsrätt där någon av makarna är bosatt. Detta gäller oavsett om man har gift sig “borgerligt” eller om man gift sig inför en präst.

Det finns inte några särskilda dokument som måste fyllas i och lämnas in för att ansöka om skilsmässa. Istället måste den av makarna, eller båda makarna, själv skapa själva skilsmässoansökan. Detta är inte någon specifikt för just skilsmässoansökningar utan gäller i största allmänhet för mål och ärenden inför domstol — det finns inte några formella standardiserade dokument som man måste använda sig av. Detta gäller oavsett om det är inlagor i tviste- eller brottmål eller olika domstolsärenden som t ex skilsmässor, dödande av förkommen handling, adoptionsärenden m m.

Emellertid måste de handlingar man lämnar in innehålla vissa angivna uppgifter beroende på vilken typ av mål eller ärende som det är fråga om. Därutöver måste även en ansökningsavgift betalas vilken vid en skilsmässoansökan uppgår till 900 kronor.

Är man är osäker på hur en ansökan om skilsmässa ska utformas kan man t ex välja att anlita en advokat eller använda sig av anpassade webbtjänster för just skilsmässor. Dessa alternativ behandlas var för sig här nedanför.

Anlita en advokat
Vänder du dig till en advokat kan du i princip vara helt säker på att handlingarna blir korrekt utformade. En annan fördel är att en advokat kan ge tips och råd om vad du bör tänka på i samband med skilsmässan. Detta är framförallt värdefullt i en skilsmässa där man riskerar att hamna i en tvist om t ex vårdnad eller umgänge eller om vem som ska ha vilken egendom i samband med den bodelning som måste göras i samband med skilsmässan.

Nackdelen med att anlita en advokat är framförallt kostnaden. Kostnaden för en advokat ligger i familjerättsliga ärenden på ca 1500 kr i timmen och uppåt. En annan nackdel är att det ofta tar tid innan ansökan lämnas in till tingsrätten. Först ska man hitta en advokat som är lämplig. Därefter är det ofta ett antal veckors väntetid innan advokaten har tid och efter mötet med advokaten kan det ta allt från ett par dagar eller veckor innan advokaten har tid och möjlighet att upprätta de dokument som ska skickas in till tingsrätten.

Använda sig av webbtjänster för skilsmässa via Internet
Ett alternativ för att upprätta skilsmässodokument som blivit mycket populärt är att använda sig av en webbtjänst för att som det ofta uttrycks “skilja sig via Internet”. Det måste observeras att denna typ av tjänster inte kan hantera själva inlämnandet av ansökan om skilsmässa till tingsrätten då ansökan fortfarande måste undertecknas rent fysiskt av den som ansöker. I Sverige är det inte, i motsats till många andra länder, möjligt att göra denna typ av ansökningar digitalt.

Denna typ av tjänst fungerar oftast på så sätt Du fyller i olika uppgifter via ett formulär och gör din beställning. Därefter granskas dina uppgifter av en skilsmässojurist som upprättar din ansökan om äktenskapsskillnad. Därefter skriver du ut och undertecknar handlingarna för att därefter lämna in dem eller skicka dem till tingsrätten.

Fördelarna med denna typ av tjänst är att det är betydligt billigare än att anlita advokat samtidigt som man ändock erhåller en professionellt utformad skilsmässoansökan. Priserna för denna typ av tjänster ligger för tillfället på mellan 800 kronor till uppåt 3 000 kronor.

En annan fördel är att det ofta går snabbt att få sina skilsmässodokument upprättade. Vissa tjänster översänder skilsmässohandlingarna så snabbt som inom 24 timmar vilket innebär att Du kan ansöka om skilsmässa redan dagen efter det att du gjorde beställningen.

Fullmakt, god man eller förvaltarskap?

Det är inte helt ovanligt att framförallt äldre människor får allt svårare att hantera sina administrativa ärenden. Anledningen till detta kan vara sjukdom eller helt enkelt att man börjar bli “till åren” vilket förr eller senare medför att såväl den fysiska som mentala förmågan avtar i varierande grad.

Att en person inte längre kan hantera sina ärenden är självfallet ett stort bekymmer, inte bara för personen själv utan även för omgivningen. När en person inte längre kan hantera sina ärenden finns ett antal olika vägar att gå. Några av dessa är att använda sig av fullmakt, förordna en god man eller ansöka om förvaltarskap. Dessa olika alternativ kommer att behandlas var för sig här nedan.

Fullmakt
Att den person som behöver hjälp utfärdar en fullmakt är oftast den enklaste lösningen. En fullmakt innebär helt enkelt att en person ger en annan person i fullmakt att företräda hen angående vissa uppgifter.

Den som utfärdar fullmakten benämns oftast för fullmaktsgivare medan den som erhåller fullmakten benämns fullmäktig. T ex kan Anna ge Bertil i fullmakt att hantera hennes bankärenden. Anna är därvid fullmaktsgivare medan Bertil är fullmäktig.

Det finns inte någon särskild form för att en fullmakt ska vara gällande och även en muntlig fullmakt är därför giltig. Problemet är att vare sig privata företag som t ex banker, hyresvärdar m fl eller myndigheter kommer att acceptera en muntlig fullmakt. De kommer undantagslöst att kräva att en skriftlig fullmakt visas upp.

Den som vill upprätta en skriftlig fullmakt kan göra detta på egen hand om hen har tillräckliga juridiska förkunskaper. Har man inte tillräckliga förkunskaper kan man använda sig av en professionellt utformad dokumentmall för fullmakt vilken gör att man snabbt och enkelt kan upprätta en fullmakt som accepteras av såväl företag som myndigheter.

Några av fördelarna med en fullmakt är bl a att den är relativt enkel att upprätta samtidigt som man inte fråntar fullmaktsgivarens hens möjligheter att fortsatt själv hantera sina ärenden, d v s fullmaktsgivaren behåller sin “rättshandlingsförmåga”. När en fullmakt utfärdats kan såväl fullmaktsgivaren som fullmäktigen hantera fullmaktsgivarens ärenden.

God man
Av olika skäl är ibland en fullmakt inte tillräcklig. En möjlighet som då står till buds är att en god man förordnas för den som behöver hjälp. En god man förordnas av tingsrätten på ansökan av den som behöver hjälp, en anhörig eller Överförmyndaren i den kommun där den person som är i behov av hjälp är bosatt.

När en god man utses behåller personen som behöver hjälp sin rättshandlingsförmåga, d v s hen kan fortsatt hantera sina ärenden. Utgångspunkten är att den gode mannen (som självfallet även kan vara en kvinna) måste inhämta huvudmannens samtycke till alla mer omfattande rättshandlingar förutom de som avser den dagliga hushållningen.

Förvaltarskap
Är den person som behöver hjälp överhuvudtaget inte kapabel att hantera sina ärenden och dagliga göromål är det möjligt att ansöka om att personen ställs under förvaltarskap. Precis som är fallet med god man är det tingsrätten som fattar beslut om förvaltarskap. Ett beslut om förvaltarskap är en mycket ingripande åtgärd som innebär att den person behöver hjälp och som förvaltarskapet avser helt förlorar sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär t ex att den person som har en förvaltare måste, alltid eller i vissa fall, ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt. En förvaltare råder ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet.

Den person som utses till god man eller förvaltare ska enligt lagtexten vara en “rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig” person. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare med det möter inte några hinder att en nära anhörig, t ex ett barn eller barnbarn, förordnas till god man åt den som behöver detta.