Artikelkatalog - Artikelexpressen

Skriv eller köp artiklar med minst 600 ord

Kategori: Föräldrapenning

Föräldrapenning student

Allt fler väljer att studera vidare på högskola eller universitet efter det att man tagit studenten från gymnasiet. Tiderna är förbi när merparten av våra ungdomar börjar jobba direkt efter grundskolan eller gymnasiet. Naturligtvis så tar inte alla en högre utbildning, men allt fler gör det iallafall i takt med att vårt samhälle allt mer får från ett industri- till ett tjänstesamhälle. I samband med denna utveckling så anpassas även de sociala system vi har såsom exempelvis föräldraförsäkringen. Därför tänkte vi ta tillfället i akt att via denna artikel redogöra för hur det fungerar med föräldrapenning student dvs vad an kan förvänta sig i form av föräldrapenning om man både är student och förälder. Informationen är hämtad från Försäkringskassan, som är den institution som ansvarar för administrationen och utbetalningarna av bland annat föräldrapenning. Läs vidare så kommer du lära dig mer om detta!

Kan man få föräldrapenning som student?

Ett grundkrav för att kunna få föräldrapenning om man som förälder är studerande, är att man är hemma på heltid och tar hand om sitt barn. Med andra ord så kan man inte få föräldrapenning om man bedriver heltidsstudier som även kräver att man är närvarande på skolan. Men är det då omöjligt att få föräldrapenning om man är student? Svaret är nej, eftersom man kan få denna ersättning om man bedriver studier på kvällstid eller på distans. Enligt Försäkringskassan så kan man naturligtvis även få föräldrapenning om man tar ett tillfälligt uppehåll i studierna i samband med födseln eller om studierna är avslutade.

Hur mycket kan man få i föräldrapenning som student?

Föräldrapenning studentOavsett om man är student eller ej så utgår Försäkringskassan från den så kallade SGI:n (Sjukpenningsgrundande inkomsten) när föräldrapenningens belopp beräknas. För dig som student så beräknas föräldrapenningens belopp utifrån den SGI som du hade innan studierna påbörjades. Det är alltså Försäkringskassan som fastställer din SGI, och de beräknar denna utifrån beräknad årlig inkomst. Följdfrågan blir ju då vilka inkomster som räknas in när Försäkringskassan fastställer SGI för dig. Inkomsterna som Försäkringskassan tar hänsyn till är i regel endast inkomster som ”beräknas pågå under minst 6 månader” samt är ”årligen återkommande”. Har man alltså haft ett enstaka jobb under endast ett par dagar eller veckor så är det tveksamt om Försäkringskassan kommer ta med detta vid beräkning av SGI.

Storleken på föräldrapenning för studenter beror alltså på hur hög SGI man har. SGI:n gångar man sedan med 0,97, därefter gångar man denna summa med 0,8.  Summan av detta delar du sedan med 365. Då får du ut vilken föräldrapenning/dag som du kan få ut. Har du exempelvis en SGI på 200 000 kr så får du ut enligt nedan.
SGI: 200 000 kr
200 000 kr x 0,97 = 194 000 kr
194 000 kr x 0,8 = 155 200 kr
155 200 kr / 365 =  ca 425 kr/dag

För kännedom så finns det även ett tak när det kommer till att beräkna SGI. Detta tak är för närvarande (2013) på 440 000 kr. Detta innebär att om man exempelvis har en årslön på 600 000 kr så blir inte SGI:n högre än 440 000 kr ändå.

Vidare så räknas den årliga inkomsten ut i form av lön innan skatt (bruttolön). Det kan vara bra att känna till att det dock inte bara är grundlön som kan räknas in i SGI. Även ersättningar som OB, provision och vikarieersättningar räknas med till SGI. För att behålla din SGI under tiden du studerar så krävs att du är berättigad till och finansierar dina studier genom studiestöd, att barnet du vårdar är under 1 år, att du studerar något inom ditt yrkesområde samt att avbrottet är på högst 3 månader.

Vi hoppas nu att du lärt dig lite mer om hur föräldrapenning fungerar om man är student. Och om du söker ännu mer information elelr har specifika frågor så råder vi dig att ringa Försäkringskassan, så får du svar på dina frågor.

 

Föräldrapenningens tak

Det är definitvt mycket att tänka på som nybliven förälder. Föräldrapenning är en av dessa saker och genom denna artikel så bidrar vi därför med lite information om hur denna sociala förmån fungerar och är uppbyggd. Vi hoppas att du lär dig mer om just föräldrapenning genom denna artikel och att du har nytta av den!
Om du inte hittar vad du söker genom denna artikel så kan vi rekommendera sajten http://xn--frldrapenning-cfb2y.info/ som tar upp det mesta beträffande just föräldrapenning.

Vad är föräldrapenning för något?

Svaret är att föräldrapenning är en av de förmåner som man kan åtnjuta som förälder i Sverige. Denna förmån ingår som en del i den svenska föräldraförsäkringen och just föräldrapenningen syftar till att ge ekonomisk komplensation till föräldrar som är hemma från arbetet med sina barn.

Föräldrapenningens omfattning

Det totala antalet dagar för vilak man kan få ut ersättning i form av föräldrapenning är 480. Man kan som förälder eller annan vårdnadshavare plocka ut föräldrapenning fram tills dess att barnet gått ur grund-skolan första år. Självfallet så kan även adoptivföräldrar få ut föräldrapenning.

Vidare så kan man säga att det finns olika nivåer i denna penning. Dessa nivåer kallas sjukpennings-nivå eller grund-nivå. Av de 480 ersättningsdagarna så utgör 390 av sjukpenningsnivå och de resterande av grundnivån. För att räkna ut ersättningen i form av sjukpenningsnivå så kan man ta sin årliga sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och multiplicera med 0,97. Summan av detta multipliceras sedan med o,8 och därefter så dividerar man denna sumam med 365. Då får man ut sin ersättning per dag, innan skatt. Skatt skall alltså dras från denna ersättning för att få ut nettoersättningen.

Något som är bra att känan till är att det finns ett tak i föräldrapenngingen på så vis att beräkningen enligt ovan som mest kan baseras på en SGI, alltså årsinkomst, på 440 000 kr. Tjänar man över detta belopp på årsbasis så får man ändå inte ut mer i er föräldrapenning.

Som vi nämnde ovan så gller den sjukpenningsgrundade ersättningen endast de 380 första dagarna. Resterande dagar så får man grundersättning och detta är ett fast belopp som innbeär att man får 180 kr/per dag.

Som föräldrar så kan man även välja att dela upp föräldrapenningen mellan sig och sin patner och man behöver inte ta ut ersättning för ”hela dagar” så att säga. Man kan dela upp ersättningen på en åttondels dagsersättning, en halv dagsersättning eller en fjärdedels ersättning.

Vidare så har båda föräldrarna rätt till hälften vara av de 480 dagarna. Således så kan varje förälder plocka ut 240 dagar var. 60 dagar är reserverade för var och en av föräldrarna i övrigt så kan man dela upp dagarna mellan sig som man vill.

Hur gör man för att få ut föräldrapenning?

Det är den statliga organisationen Försäkringskassan som administerar föräldrapenningen. Det är alltså till dem man skall vända sig om om man har frågor om föräldrapenningen, eller skall skicka in blanketter och liknande. Lite förenklat kan man säga att processen med att få ut föräldrapenning startar redan när mamman är gravid och i samband med detta får hon ett moderskapsintyg från den mödravårdscentral som hon går hos. Detta moderskapsintyg kan hon skicka in till Försäkringskassan och detta fungerar då automatiskt som en anmälan för föräslrapenning. När detta väl är gjort så är det bara att invänta vidare information från Försäkringskassan om hur den vidare anmälan går till. Utvecklingen för detta går framåt och numer så kan man anmäla sig till föräldrapenning via Försäkringskassans hemsida.

Tillfällig föräldrapenning

Att barn blir sjuka är mer en regel än ett undantag. När detta inträffar så kan man som förälder bli tvungen att vara hemm för vård av barn. Detta brukar kallas ”att vabba”. Tillfällig föräldrapenning innebär att man får ekonomisk kompensation från Försäkringskassan för den uteblivna lönen på grund av att man är hemma och vårdar barn