Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Etikett: barnbidrag

Blivande förälder: Lär dig om barnbidrag och föräldrapenning

Att vänta barn är en tid full av förväntan, spänning och säkerligen också en del oro och nervositet. Det är ju så mycket att tänka på när man blivit förälder. inte nog med att boendesituationen skall lösas, även saker som barnuppfostran och arbetsfördelning i hushållet bör man tänka igenom.  Till kategorin ” bra saker att ha koll på som blivande förälder” kan man även lägga de ersättningar som man kan få från samhället. Bland de vanligaste av dessa hör barnbidraget och föräldrapenningen. Man kan inte få lika mycket från barnbidrag och föräldrapenning som en jackpot efter att ha utnyttjat Rolla Casino Bonuskod men det är ändå mycket viktiga ekonomiska stöd för flertalet av svenska barnfamiljer.

Om barnbidraget

Att ha barn är förenat med kostnader då barnet/barnen exempelvis måste ha mat, kläder och tak över huvudet. För underlätta ekonomiskt för barnmalijer å har därför de styrande bestämt att ett särskilt bidrag skall utbetalas till barnfamiljer. Detta heter barnbidrag och innebär att familjen får 1250 kr per barn och månad. 1937 lanserades den första varianten av barnbidrag och vid detta laget så påverkades bidraget storlek av vilken inkomst familjen hade. Ju större inkomst, desto lägre bidrag. Detta ändrades dock 1948 då barnbidraget gjordes inkomstoberoende eller ”allmänt” vilket innebär att alla barnfamiljer får samma storlek på barnbidraget oavsett inkomst.  Vid denna tid så var storleken på barnbidraget 65 kr och det betalades ut kvartalsvis.

Ett närbesläktat bidrag till barnbidraget är flerbarnstillägget. Detta är ett ”extra” bidrag utöver barnbidraget som betalas ut till de familjer som har 2 barn eller fler. Har man exempelvis två barn så är flerbarnstillägget 150 kr per månad och sedan ökar det ju fler barn man har. Både barnbidrag och flerbarnstillägg utbetalas och administreras av Försäkringskassan. Så det är till Försärkingskassan man måste vända sig om man har frågor, vill ändra kontonummer för utbetalning, betalningsmottagare osv.

Om föräldrapenning

Innan barnen är stora nog att gå på förskola, vilket brukar vara aktuellt från och med 1 års ålder, så måste de passas av minst en förälder eller annan anhörig. Eftersom det är omöjligt att vara på två ställen samtidigt så måste därför den som ska passa barnet vara hemma från jobbet. Att inte jobba innebär naturligtvis ett inkomstbortfall. Detta har man i Sverige löst genom ett skattefinansierat bidrag/förmån som heter föräldrapenning.  Föräldrapenning innebär att man som förälder kan få en en ersättning per dag under tiden man är hemma med barn. Per barn uppgår det maximala antalet dagar man kan få ersättning till 480. Till skillnad från barnbidraget så är föräldrapenningen inkomstberoende vilket innebär att man kan få olika stor ersättning baserat på hur stor inkomst (”sjukpenningsgrundande inkomst / SGI”) man haft innan man gick på föräldraledighet. Det finns dock ett tak vilket innebär att föräldrapenningen maximalt uppgår till ca 80 % av av ca 37 000 kr per månad innan skatt. Tjänar man mer än 37 000 kr per månad så får man alltså inte mer i ersättning. Detta har gjort att kvinnor i högre utsträckning nyttjat de dagar som ingår i föräldrapenningen då de generellt sett har lägre lön än männen. Vissa anser att detta bidrar till att skapa ojämlikheter i samhället och därför är det bestämt att minst 90 dagar är vikta åt mamman respektive pappan av de 480 som föräldrapenningen består av. Vidare så har föräldrar stor flexibilitet enligt lag när det kommer till att bestämma när dessa dagar skall tas ut utan att arbetsgivaren kan hindra dem från att vara föräldralediga.  Fram till dess att barnet gått ut grundskolans första år kan föräldrarna nyttja dagarna i föräldrapenningen, så många använder dessa för att förlänga semesterar och dylikt.

Med dessa ord hoppas vi att du lärt dig lite mer om barnbidrag och föräldrapenning – två bra saker att ha koll på som blivande föräldrar!

Barnbidraget i Sverige

Om du nyligen tagit steget till att bli förälder eller går och väntar på att det skall ske så är det en sak som du definitivt bör känna till och detta är barnbidrag. Barnbidraget i Sverige är en kompoment i Sveriges föräldraförsäkring och bidraget innebär att man som förälder kan få en ekonomisk ersättning från staten i form av bidrag som utbetalas varje månad för de barn som man har. För övrigt så är barnbidraget den absolut största ekonomiska förmånen som staten delger den svenska befolkningen. Tänkte därför genom denan artikel delge lite information om just barnbidraget och hur det fungerar, förhoppningsvis så blir informationen värdefull för dig.

Vem kan få barnbidraget?

Barnbidraget är till för att stötta föräldrar eller vårdnadshavare ekonomiskt eftersom det innebär en extra kostand att ha barn. Således så utbetalas barnbidraget till en av föräldrarna eller en av vårdnashavarna, varje månad. Föräldrarna/vårdnadshavarna kan göra upp vem som skall få bidraget, men om ingen anmälan om vem som skall få pengarna inkomsmit till Försäkringskassan så går pengarna per automatik till mamman. Skilsmässor har blivit relativt vanligt i det samhälel som vi lever i och om man skilt sig så kan man göra upp om ”delat barnbidrag” med den andra partnern, om man har ett gemensamt barn. För att detta skall kunna genomföras så krävs dock att de skilda föräldrarna är överens. Om så inte är fallet så kan det leda till en tvist.

Hur stort är barnbidraget?

Vid tillfället för författandet av denna artikel (som är 2012) så är barnbidraget 1050 kr per månad och barn. Ansvarig för utbetalning av denna ersättnign är Försäkringskassan, som ären statlig myndighet. Om man har fler än ett barn så är man även berättigad det så kallade Flerbarnstillägget. Flerbarnstillägget är precis som det låter ett extra bidrag för dem som har två eler fler barn. Har man exemplevis två barn så får man 150 kr extra per månad utöver barnbidraget för respektive barn. Vidare så kan barnbidraget betalas ut tills det kvartal då barnet fyller 16 år och när man kommer upp i denna ålder så brukar studiebidraget ta över. Studibidraget betalas inte ut av Försäkringskassan utan av Centrala Studiestödsnämnden. Förutsättnignen för detta är ju att barnet då studerar på gymnasieskola. I annat fall så kan barnbidraget förlängas.

Lite historia om barnbidraget

1937 sp lanserades den första versionen av barnbidrag i Sverige. Till skillnad från nu så var detta bidrag beroende på vilken inkomst som föräldern hade. Ju lägre inkomst desto högre bidrag. Initiativet till detta bidrag kom från Socialdemokraterna. Huvudsyftet med bidraget vid detta lag var att stötta bätter behövande mammor, exempelvis änkor och handikappade.  Bidraget bidrog mer eller mindre till att utjämna de ekonomiska klyftor som fanns i Sverige vid det här laget. Paralellt med barnbidraget så fann vid denna tid ett så kalla ”barnavdrag” som innebar att man man fick en form av skattelättnad om man hade barn.

När vi kommer fram till 1948 så lanserade man det så kalalde ”allmänna barnbidraget”. Skillnaden med detta barnbidrag var att det var lika stort oavsett vilken inkomst föräldern hade. Detta abrnbidrag ersatte även helt och hållet det tidigare ”barnavdraget”. Detta barnbdirag betalades enbart ut till mamman och precis som tidigare så var syftet att utjämna inkomstklyftor i samhället, fast man valde att angripa problemet med samhällsklyftor på ett annat sätt jämfört med när man lanserade det inkomstberoende barnbidraget. Detta abrnbidrag var på 65 kr per barn och betalades ut kvartalsvis, till skillnad mot nu, då utbetalnignen sker månadsvis. Även om 65 kr kanske inte låter så mycket så var det vid detta laget en viktigt extra intäktskälla och barnbidraget ökade faktiskt genomsnittsinkomsten i Sverige med 6 %. I samband med att detta abrnbdirag lanserades så tillkom även en lag som hette Lag om almänna barnbidrag. Det nuvarande barnbidraget regleras dock inte av denna lag utan av Socialförsäkringsbalken.