Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Etikett: föräldrapenning

Blivande förälder: Lär dig om barnbidrag och föräldrapenning

Att vänta barn är en tid full av förväntan, spänning och säkerligen också en del oro och nervositet. Det är ju så mycket att tänka på när man blivit förälder. inte nog med att boendesituationen skall lösas, även saker som barnuppfostran och arbetsfördelning i hushållet bör man tänka igenom.  Till kategorin ” bra saker att ha koll på som blivande förälder” kan man även lägga de ersättningar som man kan få från samhället. Bland de vanligaste av dessa hör barnbidraget och föräldrapenningen. Man kan inte få lika mycket från barnbidrag och föräldrapenning som en jackpot efter att ha utnyttjat Rolla Casino Bonuskod men det är ändå mycket viktiga ekonomiska stöd för flertalet av svenska barnfamiljer.

Om barnbidraget

Att ha barn är förenat med kostnader då barnet/barnen exempelvis måste ha mat, kläder och tak över huvudet. För underlätta ekonomiskt för barnmalijer å har därför de styrande bestämt att ett särskilt bidrag skall utbetalas till barnfamiljer. Detta heter barnbidrag och innebär att familjen får 1250 kr per barn och månad. 1937 lanserades den första varianten av barnbidrag och vid detta laget så påverkades bidraget storlek av vilken inkomst familjen hade. Ju större inkomst, desto lägre bidrag. Detta ändrades dock 1948 då barnbidraget gjordes inkomstoberoende eller ”allmänt” vilket innebär att alla barnfamiljer får samma storlek på barnbidraget oavsett inkomst.  Vid denna tid så var storleken på barnbidraget 65 kr och det betalades ut kvartalsvis.

Ett närbesläktat bidrag till barnbidraget är flerbarnstillägget. Detta är ett ”extra” bidrag utöver barnbidraget som betalas ut till de familjer som har 2 barn eller fler. Har man exempelvis två barn så är flerbarnstillägget 150 kr per månad och sedan ökar det ju fler barn man har. Både barnbidrag och flerbarnstillägg utbetalas och administreras av Försäkringskassan. Så det är till Försärkingskassan man måste vända sig om man har frågor, vill ändra kontonummer för utbetalning, betalningsmottagare osv.

Om föräldrapenning

Innan barnen är stora nog att gå på förskola, vilket brukar vara aktuellt från och med 1 års ålder, så måste de passas av minst en förälder eller annan anhörig. Eftersom det är omöjligt att vara på två ställen samtidigt så måste därför den som ska passa barnet vara hemma från jobbet. Att inte jobba innebär naturligtvis ett inkomstbortfall. Detta har man i Sverige löst genom ett skattefinansierat bidrag/förmån som heter föräldrapenning.  Föräldrapenning innebär att man som förälder kan få en en ersättning per dag under tiden man är hemma med barn. Per barn uppgår det maximala antalet dagar man kan få ersättning till 480. Till skillnad från barnbidraget så är föräldrapenningen inkomstberoende vilket innebär att man kan få olika stor ersättning baserat på hur stor inkomst (”sjukpenningsgrundande inkomst / SGI”) man haft innan man gick på föräldraledighet. Det finns dock ett tak vilket innebär att föräldrapenningen maximalt uppgår till ca 80 % av av ca 37 000 kr per månad innan skatt. Tjänar man mer än 37 000 kr per månad så får man alltså inte mer i ersättning. Detta har gjort att kvinnor i högre utsträckning nyttjat de dagar som ingår i föräldrapenningen då de generellt sett har lägre lön än männen. Vissa anser att detta bidrar till att skapa ojämlikheter i samhället och därför är det bestämt att minst 90 dagar är vikta åt mamman respektive pappan av de 480 som föräldrapenningen består av. Vidare så har föräldrar stor flexibilitet enligt lag när det kommer till att bestämma när dessa dagar skall tas ut utan att arbetsgivaren kan hindra dem från att vara föräldralediga.  Fram till dess att barnet gått ut grundskolans första år kan föräldrarna nyttja dagarna i föräldrapenningen, så många använder dessa för att förlänga semesterar och dylikt.

Med dessa ord hoppas vi att du lärt dig lite mer om barnbidrag och föräldrapenning – två bra saker att ha koll på som blivande föräldrar!

Föräldrapenningens tak

Det är definitvt mycket att tänka på som nybliven förälder. Föräldrapenning är en av dessa saker och genom denna artikel så bidrar vi därför med lite information om hur denna sociala förmån fungerar och är uppbyggd. Vi hoppas att du lär dig mer om just föräldrapenning genom denna artikel och att du har nytta av den!
Om du inte hittar vad du söker genom denna artikel så kan vi rekommendera sajten http://xn--frldrapenning-cfb2y.info/ som tar upp det mesta beträffande just föräldrapenning.

Vad är föräldrapenning för något?

Svaret är att föräldrapenning är en av de förmåner som man kan åtnjuta som förälder i Sverige. Denna förmån ingår som en del i den svenska föräldraförsäkringen och just föräldrapenningen syftar till att ge ekonomisk komplensation till föräldrar som är hemma från arbetet med sina barn.

Föräldrapenningens omfattning

Det totala antalet dagar för vilak man kan få ut ersättning i form av föräldrapenning är 480. Man kan som förälder eller annan vårdnadshavare plocka ut föräldrapenning fram tills dess att barnet gått ur grund-skolan första år. Självfallet så kan även adoptivföräldrar få ut föräldrapenning.

Vidare så kan man säga att det finns olika nivåer i denna penning. Dessa nivåer kallas sjukpennings-nivå eller grund-nivå. Av de 480 ersättningsdagarna så utgör 390 av sjukpenningsnivå och de resterande av grundnivån. För att räkna ut ersättningen i form av sjukpenningsnivå så kan man ta sin årliga sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och multiplicera med 0,97. Summan av detta multipliceras sedan med o,8 och därefter så dividerar man denna sumam med 365. Då får man ut sin ersättning per dag, innan skatt. Skatt skall alltså dras från denna ersättning för att få ut nettoersättningen.

Något som är bra att känan till är att det finns ett tak i föräldrapenngingen på så vis att beräkningen enligt ovan som mest kan baseras på en SGI, alltså årsinkomst, på 440 000 kr. Tjänar man över detta belopp på årsbasis så får man ändå inte ut mer i er föräldrapenning.

Som vi nämnde ovan så gller den sjukpenningsgrundade ersättningen endast de 380 första dagarna. Resterande dagar så får man grundersättning och detta är ett fast belopp som innbeär att man får 180 kr/per dag.

Som föräldrar så kan man även välja att dela upp föräldrapenningen mellan sig och sin patner och man behöver inte ta ut ersättning för ”hela dagar” så att säga. Man kan dela upp ersättningen på en åttondels dagsersättning, en halv dagsersättning eller en fjärdedels ersättning.

Vidare så har båda föräldrarna rätt till hälften vara av de 480 dagarna. Således så kan varje förälder plocka ut 240 dagar var. 60 dagar är reserverade för var och en av föräldrarna i övrigt så kan man dela upp dagarna mellan sig som man vill.

Hur gör man för att få ut föräldrapenning?

Det är den statliga organisationen Försäkringskassan som administerar föräldrapenningen. Det är alltså till dem man skall vända sig om om man har frågor om föräldrapenningen, eller skall skicka in blanketter och liknande. Lite förenklat kan man säga att processen med att få ut föräldrapenning startar redan när mamman är gravid och i samband med detta får hon ett moderskapsintyg från den mödravårdscentral som hon går hos. Detta moderskapsintyg kan hon skicka in till Försäkringskassan och detta fungerar då automatiskt som en anmälan för föräslrapenning. När detta väl är gjort så är det bara att invänta vidare information från Försäkringskassan om hur den vidare anmälan går till. Utvecklingen för detta går framåt och numer så kan man anmäla sig till föräldrapenning via Försäkringskassans hemsida.

Tillfällig föräldrapenning

Att barn blir sjuka är mer en regel än ett undantag. När detta inträffar så kan man som förälder bli tvungen att vara hemm för vård av barn. Detta brukar kallas ”att vabba”. Tillfällig föräldrapenning innebär att man får ekonomisk kompensation från Försäkringskassan för den uteblivna lönen på grund av att man är hemma och vårdar barn