En skilsmässa, eller äktenskapsskillnad vilken är den juridiska termen, är enligt svensk lag en ovillkorlig rätt för den som är gift. En ansökan om skilsmässa “prövas” inte med avseende på om det finns skäl för skilsmässan vilket är fallet i vissa utländska rättssystem. Att man har rätt till skilsmässa innebär emellertid inte att man alltid har rätt att få en skilsmässa beviljad per omgående. Under vissa förutsättning, t ex om någon av makarna har hemmavarande barn under 16 år, måste skilsmässan föregås av en betänketid om mellan sex och tolv månader innan den kan beviljas.

En skilsmässa handläggs av allmän domstol och en ansökan om skilsmässa ska lämnas in till den tingsrätt där någon av makarna är bosatt. Detta gäller oavsett om man har gift sig “borgerligt” eller om man gift sig inför en präst.

Det finns inte några särskilda dokument som måste fyllas i och lämnas in för att ansöka om skilsmässa. Istället måste den av makarna, eller båda makarna, själv skapa själva skilsmässoansökan. Detta är inte någon specifikt för just skilsmässoansökningar utan gäller i största allmänhet för mål och ärenden inför domstol — det finns inte några formella standardiserade dokument som man måste använda sig av. Detta gäller oavsett om det är inlagor i tviste- eller brottmål eller olika domstolsärenden som t ex skilsmässor, dödande av förkommen handling, adoptionsärenden m m.

Emellertid måste de handlingar man lämnar in innehålla vissa angivna uppgifter beroende på vilken typ av mål eller ärende som det är fråga om. Därutöver måste även en ansökningsavgift betalas vilken vid en skilsmässoansökan uppgår till 900 kronor.

Är man är osäker på hur en ansökan om skilsmässa ska utformas kan man t ex välja att anlita en advokat eller använda sig av anpassade webbtjänster för just skilsmässor. Dessa alternativ behandlas var för sig här nedanför.

Anlita en advokat
Vänder du dig till en advokat kan du i princip vara helt säker på att handlingarna blir korrekt utformade. En annan fördel är att en advokat kan ge tips och råd om vad du bör tänka på i samband med skilsmässan. Detta är framförallt värdefullt i en skilsmässa där man riskerar att hamna i en tvist om t ex vårdnad eller umgänge eller om vem som ska ha vilken egendom i samband med den bodelning som måste göras i samband med skilsmässan.

Nackdelen med att anlita en advokat är framförallt kostnaden. Kostnaden för en advokat ligger i familjerättsliga ärenden på ca 1500 kr i timmen och uppåt. En annan nackdel är att det ofta tar tid innan ansökan lämnas in till tingsrätten. Först ska man hitta en advokat som är lämplig. Därefter är det ofta ett antal veckors väntetid innan advokaten har tid och efter mötet med advokaten kan det ta allt från ett par dagar eller veckor innan advokaten har tid och möjlighet att upprätta de dokument som ska skickas in till tingsrätten.

Använda sig av webbtjänster för skilsmässa via Internet
Ett alternativ för att upprätta skilsmässodokument som blivit mycket populärt är att använda sig av en webbtjänst för att som det ofta uttrycks “skilja sig via Internet”. Det måste observeras att denna typ av tjänster inte kan hantera själva inlämnandet av ansökan om skilsmässa till tingsrätten då ansökan fortfarande måste undertecknas rent fysiskt av den som ansöker. I Sverige är det inte, i motsats till många andra länder, möjligt att göra denna typ av ansökningar digitalt.

Denna typ av tjänst fungerar oftast på så sätt Du fyller i olika uppgifter via ett formulär och gör din beställning. Därefter granskas dina uppgifter av en skilsmässojurist som upprättar din ansökan om äktenskapsskillnad. Därefter skriver du ut och undertecknar handlingarna för att därefter lämna in dem eller skicka dem till tingsrätten.

Fördelarna med denna typ av tjänst är att det är betydligt billigare än att anlita advokat samtidigt som man ändock erhåller en professionellt utformad skilsmässoansökan. Priserna för denna typ av tjänster ligger för tillfället på mellan 800 kronor till uppåt 3 000 kronor.

En annan fördel är att det ofta går snabbt att få sina skilsmässodokument upprättade. Vissa tjänster översänder skilsmässohandlingarna så snabbt som inom 24 timmar vilket innebär att Du kan ansöka om skilsmässa redan dagen efter det att du gjorde beställningen.