Härdplast är ett polymer som efter reaktion med en härdare skapar tvärbindningar, vilket ger en plast med många eftertraktade egenskaper som bland annat extremt hög värmetålighet och styrka. Olika typer av härdplaster är vanligt förekommande i många olika branscher och produkter. Exempelvis förekommer härdplaster i lacker, lim, färger, isolering, golvmassa, tandproteser, nagelförlängningar, nagellack och ögonfranslim. Detta innebär att allt ifrån byggarbetare till tandläkare kan komma i kontakt med dessa.

Olika typer av härdplaster

Det finns väldigt många olika typer av härdplaster. Några av de vanligaste som är belagda med utbildningskrav är epoxi-, akrylat-, amino-, fenol- och esterplaster. Alla dessa plaster innebär olika risker att arbeta med och kunskap krävs för att veta hur arbetet kan ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Allergiframkallande ämnen

För att en härdplast ska skapa sina tvärbindningar och få sina eftertraktade egenskaper tillsätts en härdare som reagerar med polymeren och skapar tvärbindningar. Dessa härdare är ofta väldigt allergiframkallande och innebär stora risker att arbeta med. Risker som förekommer är exempelvis allergiska kontakteksem efter hudkontakt, allergisk astma efter inandning eller olika typer av ögonskador efter stänk i ögonen. Dessa risker är så allvarliga att yrkesmässig hantering av många av dessa ämnen kräver utbildning för att få utföra arbete med dessa ämnen.

Isocyanater

Utöver ovan nämnda härdplaster finns också polyuretan som troligtvis utgör de största riskerna. För framställning av polyuretan används ofta isocyanater som härdare. När polyuretanplaster upphettas till höga temperaturer (exempelvis genom svetsning eller skärning) bildas gaser och isocyanater frigörs i luften och utgör allvarliga hälsorisker, framförallt vid inandning. På senare år har riskerna med isocyanaterna visat sig vara större än man tidigare anat, vilket har lett till att EU har tagit fram ett EU-direktiv som ställer högre utbildningskrav på de som arbetar med isocyanater.

Rätt skyddsutrustning

Att ha god förståelse kring vilka risker de olika ämnena utgör är vägen för att veta hur man bäst kan skydda sig och arbeta säkert. Andningsskydd med partikel- eller gasfilter skyddar mot inandningsrisker. Kemikaliehandskar och skyddsdräkt skyddar mot risker i form av hudkontakt. Skyddsglasögon och visir skyddar dina ögon och ditt ansikte mot stänk. En utmaning är dock att välja rätt skyddsutrustning som ger tillräckligt skydd, vilket är en av sakerna du får lära dig i en härdplastutbildning.

Bra rutiner och anpassad arbetsplats

Lika viktigt som det är att skydda dig själv med hjälp av skyddsutrustning är det att minimera risken vid källan och anpassa arbetsplatsen efter arbetet som ska utföras. Detta kan göras med hjälp av god allmänventilation, punktutsug, arbetsbänkar, dragskåp och många andra anpassningar. Dessutom är det mycket viktigt att det finns goda rutiner på arbetsplatsen kring allt som rör de kemiska riskerna. Exempelvis behövs det väl genomtänkta rutiner för förvaring, sanering, avfallshantering och beredskapsplan om en olycka skulle inträffa.

Åtgärdstrappa

För att arbetet ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt ska en riskanalys göras innan arbetet påbörjas. I denna riskanalys ska risker identifieras och minimeras. Följande åtgärder ska prioriteras för att minimera riskerna. Flera av dessa åtgärder kan och bör vidtas.

  1. Använd annan produkt som utgör mindre risker. Exempelvis en produkt som är fri från isocyanater.
  2. Använd annan metod som utgör mindre risker. Exempelvis rolla istället för att spruta, vilket leder till mindre luftföroreningar.
  3. Anpassa arbetsplatsen genom att kapsla in arbetet.
  4. Använd tekniska hjälpmedel som exempelvis punktutsug för att minska spridningen av luftföroreningar.
  5. Utför arbetet på en särskild tid för att minska risken för övriga arbetstagare på platsen.
  6. Använd personlig skyddsutrustning om risker fortfarande kvarstår.

Viktigt att förstå riskerna Det är väldigt viktigt, både för privatpersoner och de som arbetar yrkesmässigt, att förstå riskerna som härdplaster medför och försäkra sig om att arbetet kan ske på ett säkert sätt. Många av sjukdomarna och skadorna som kan uppstå från exponering av allergiframkallande ämnen är irreversibla, vilket innebär att de inte går att bota.