Om du nyligen tagit steget till att bli förälder eller går och väntar på att det skall ske så är det en sak som du definitivt bör känna till och detta är barnbidrag. Barnbidraget i Sverige är en kompoment i Sveriges föräldraförsäkring och bidraget innebär att man som förälder kan få en ekonomisk ersättning från staten i form av bidrag som utbetalas varje månad för de barn som man har. För övrigt så är barnbidraget den absolut största ekonomiska förmånen som staten delger den svenska befolkningen. Tänkte därför genom denan artikel delge lite information om just barnbidraget och hur det fungerar, förhoppningsvis så blir informationen värdefull för dig.

Vem kan få barnbidraget?

Barnbidraget är till för att stötta föräldrar eller vårdnadshavare ekonomiskt eftersom det innebär en extra kostand att ha barn. Således så utbetalas barnbidraget till en av föräldrarna eller en av vårdnashavarna, varje månad. Föräldrarna/vårdnadshavarna kan göra upp vem som skall få bidraget, men om ingen anmälan om vem som skall få pengarna inkomsmit till Försäkringskassan så går pengarna per automatik till mamman. Skilsmässor har blivit relativt vanligt i det samhälel som vi lever i och om man skilt sig så kan man göra upp om ”delat barnbidrag” med den andra partnern, om man har ett gemensamt barn. För att detta skall kunna genomföras så krävs dock att de skilda föräldrarna är överens. Om så inte är fallet så kan det leda till en tvist.

Hur stort är barnbidraget?

Vid tillfället för författandet av denna artikel (som är 2012) så är barnbidraget 1050 kr per månad och barn. Ansvarig för utbetalning av denna ersättnign är Försäkringskassan, som ären statlig myndighet. Om man har fler än ett barn så är man även berättigad det så kallade Flerbarnstillägget. Flerbarnstillägget är precis som det låter ett extra bidrag för dem som har två eler fler barn. Har man exemplevis två barn så får man 150 kr extra per månad utöver barnbidraget för respektive barn. Vidare så kan barnbidraget betalas ut tills det kvartal då barnet fyller 16 år och när man kommer upp i denna ålder så brukar studiebidraget ta över. Studibidraget betalas inte ut av Försäkringskassan utan av Centrala Studiestödsnämnden. Förutsättnignen för detta är ju att barnet då studerar på gymnasieskola. I annat fall så kan barnbidraget förlängas.

Lite historia om barnbidraget

1937 sp lanserades den första versionen av barnbidrag i Sverige. Till skillnad från nu så var detta bidrag beroende på vilken inkomst som föräldern hade. Ju lägre inkomst desto högre bidrag. Initiativet till detta bidrag kom från Socialdemokraterna. Huvudsyftet med bidraget vid detta lag var att stötta bätter behövande mammor, exempelvis änkor och handikappade.  Bidraget bidrog mer eller mindre till att utjämna de ekonomiska klyftor som fanns i Sverige vid det här laget. Paralellt med barnbidraget så fann vid denna tid ett så kalla ”barnavdrag” som innebar att man man fick en form av skattelättnad om man hade barn.

När vi kommer fram till 1948 så lanserade man det så kalalde ”allmänna barnbidraget”. Skillnaden med detta barnbidrag var att det var lika stort oavsett vilken inkomst föräldern hade. Detta abrnbidrag ersatte även helt och hållet det tidigare ”barnavdraget”. Detta barnbdirag betalades enbart ut till mamman och precis som tidigare så var syftet att utjämna inkomstklyftor i samhället, fast man valde att angripa problemet med samhällsklyftor på ett annat sätt jämfört med när man lanserade det inkomstberoende barnbidraget. Detta abrnbidrag var på 65 kr per barn och betalades ut kvartalsvis, till skillnad mot nu, då utbetalnignen sker månadsvis. Även om 65 kr kanske inte låter så mycket så var det vid detta laget en viktigt extra intäktskälla och barnbidraget ökade faktiskt genomsnittsinkomsten i Sverige med 6 %. I samband med att detta abrnbdirag lanserades så tillkom även en lag som hette Lag om almänna barnbidrag. Det nuvarande barnbidraget regleras dock inte av denna lag utan av Socialförsäkringsbalken.