Sverige är ett av världens miljövänligaste länder. Vi sorterar våra sopor så duktigt att vi till och med måste importera dem från andra länder. Idag sitter det i ryggraden på de flesta människor att inte slänga papper eller glas bland hushållssoporna. Det är inget som vuxit fram under en natt utan genom lagstiftning och forskning. Allemansrätten lär oss mycket om hur vi bör sköta oss i naturen, både om skyldigheter och rättigheter. Det finns flera miljölagar och de ingår i den så kallade miljöbalken. Där ingår både förordningar för skogsägare, privatpersoner, villaägare, jordbrukare och områden inom industrin. Då och då uppstår olyckor eller meningsskiljaktigheter och då går det att få hjälp av experter inom miljörätt.

Privatpersoner och miljön
Som privatperson är det viktigt att ta reda på vilka lagar det är som gäller i flera olika situationer. Villaägare kan till exempel inte hugga ned träd hur som helst för att få en vacker sjöutsikt. Lagarna är till för att skydda naturen och alla som bor i den, både djur och människor. Eftersom mycket ingår i området miljö är det vanligt att söka hjälp inom området miljörätt vid olika tvister. En av de mer uppmärksammade stora tvisterna under senare år är den i Norrland mellan samer och skogsägare. Renskötsel kräver enorma markytor och under vinterhalvåret flyttar stora renhjordar ner från fjällen för att hitta bete. Markägarna får i sin tur skogen förstörd på grund av rensarnas hovar som demolerar trädens rotsystem och lider på så vis ekonomiska förluster.

Miljö och industri
Vid framställning av produkter med hjälp av giftiga ämnen, som kemikalier, är det viktigt att industrin har riktlinjer att följa. Fabrikerna måste se till att de utsläpp de orsakar har så liten påverkan på naturen som möjligt. Det finns många lagar och förordningar att följa och det är inte bara de stora fabrikerna som måste följa dem. Lantbrukare är en yrkesgrupp som måste ha stor kunskap om miljörätt, som tur finns det specialister att rådfråga. Gödsling används för att ge rikare skördar och kan påverka grundvattnet, korna måste få vara ute ett visst antal timmar och boskapen kan inte bara släppas ut var som helst, då och då kan det uppstå problem som leder till rättsliga följder. Lagarna är inte till för att försvåra ett arbete eller industri även om det ibland kan kännas så, utan de är till för att skydda vår natur så att även de som bor här i framtiden kan njuta av jorden och dess tillgångar.

Varje år avvisas flera personer som inte har tillräckliga skäl för att få stanna i landet. Migrationsrätt i Sverige är till för att det ska vara ett rättvist system för de flyktingar och personer av utländsk härkomst som befinner sig i landet. I området migrationsrätt behandlas flera olika lagar som rör icke svenska medborgare.

 1. Uppehållstillstånd
  Det finns olika regler för dem som inte är svenska medborgare för att vistas i landet. Dessa bestämmelser beror på vilket avtal Sverige har med personens ursprungsland. Länder som tillhör EU har inget unikt avtal med Sverige. Beroende på hur länge personen har tänkt stanna kan det krävas ett uppehållstillstånd. Det är skillnad på ett tillfälligt och ett permanent uppehållstillstånd när det gäller att få ta del av landets allmännytta.
 2. Arbetstillstånd
  För dem som inte har ett svenskt medborgarskap krävs ett arbetstillstånd för att kunna arbeta och tjäna pengar. Vissa länder är dock undantagna dessa regler, de nordiska länderna bland andra. Det spelar ingen roll om det handlar om en dag eller ett år, ett tillstånd måste finnas. Det är ofta arbetsgivaren som skickar in en ansökan om arbetstillstånd och erlägger betalningen. Det kostar ett par tusen kronor per år för att få utöva ett yrke i Sverige.
 3. Anhöriga
  Det finns många tillfällen där en utländsk medborgare kan komma att behöva juridisk hjälp. De som får chansen att stanna i landet vill såklart även att deras nära och kära ska finnas i säkerhet. Anhörighetsinvandring innebär att den som fått beviljat uppehållstillstånd även kan söka asyl för sin familj. Varje enskild medlem i familjen granskas och godkänns utifrån sina egna premisser. En av den vanligaste typen av invandring till Sverige är de så kallade kärleksinvandrarna.
 4. Visum
  Ett visum är ett alternativ för de som vill stanna länge i landet men inte vill bli medborgare. Det är inte alla länder som godkänner ett dubbelt medborgarskap och därför väljer många att istället stanna i landet med ett visums hjälp.

Det är viktigt att alla dokument och handlingar är i sin ordning när ansökningarna skickas in till myndigheterna. Vid ett avslag finns det vissa delar som inte går att överklaga och därför är det oerhört viktigt att det blir rätt till en början för att minimera risken för ett avslag.